MDP_JOSEPTOUS-29

ESO

L’ESO és la darrera etapa educativa obligatòria. S’estructura en quatre cursos acadèmics i atén adolescents dels 12 als 16 anys. La nostra proposta es basa en el caràcter propi de l’escola i persegueix, principalment, un objectiu: acompanyar, estimular i potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats de l’estudiant, fomentant la seva curiositat intel·lectual, el seu esperit crític i el tarannà col·laboratiu.

  • Com ho fem? Ens servim de diferents metodologies a l’aula (Treball per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes, entre d’altres) per enfortir l’aprenentatge de les matèries instrumentals, com són les llengües i les matemàtiques. A més, des de 1r d’ESO, introduïm l’Alemany com a segona llengua estrangera i integrem les TIC en el currículum com a eines per millorar l’aprenentatge i la motivació.

Perfil de sortida de l'alumne

La finalitat de l’ESO és que els alumnes adquireixin els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics.

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria és contínua, formativa i integradora.

La promoció d’un curs a un altre es farà quan hi hagi una avaluació positiva en totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures, o segons marqui la normativa vigent de al moment.

L’alumne o alumna que a l’acabar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de les matèries d’aquesta etapa obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

MDP_JOSEPTOUS-32

Experiències d'etapa