MDP_JOSEPTOUS-137

Educació infantil

L’Educació Infantil, emmarcada entre els 3 i els 6 anys, contribueix significativament al desenvolupament emocional i afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants.

L’aprofitament de les capacitats i la seva interrelació els ha de permetre créixer integralment, amb uns aprenentatges progressius i continuats, que posteriorment seguiran a l’Educació Primària.
Volem que el/les nostres alumnes habitin el món i convisquin amb els iguals de forma respectuosa. Per això, aprenem a raonar de forma crítica, aplicant el mètode assaig-error, el qual ens permet garantir la seva evolució.

Com ho fem? Donem una resposta educativa individualitzada, reforçant al mateix temps la pertinença al grup. Treballem per projectes, a través de l’experimentació i la manipulació, sobretot les Matemàtiques i la Llengua.

Objectius principals

  • El desenvolupament afectiu.
  • El creixement personal dels infants
  • La formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos.
  • El descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma
  • La possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.
MDP_JOSEPTOUS-221

Experiències d'etapa